795 300 391

Regulamin

dotyczący zamówień

I Informacje ogólne:

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem https://fitking.pl jest Fit Gastro Serwis Kamil Chwesiuk działający pod adresem ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn o nr nip: 7393460540 i regon: 281603338, zwanym dalej Fit Gastro Serwis.
2. Sklep umożliwia zawieranie z Fit Gastro Serwis. umów sprzedaży/nabycia towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu.
3. Podmiotem zawierającym Umowę sprzedaży/ nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (osoby pełnoletnie) jak i też osoby prawne.
4. Administratorem danych osobowych jest Fit Gastro Serwis Kamil Chwesiuk działający pod adresem ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn o nr nip: 7393460540 i regon: 281603338.
5. Niniejszy regulamin Sklepu skierowany jest do wszystkich Użytkowników i określa prawa i obowiązki Sprzedającego, Użytkowników oraz Klientów związane z użytkowaniem Sklepu, dokonywaniem rejestracji, składaniem zamówień i zawieraniem Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.
6. Informacje o Towarach w Sklepie m.in. opisy i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
7. Zawieranie i wykonywanie Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu następuje zgodnie z Regulaminem. Podczas zawierania i wykonywania Umów sprzedaży/nabycia w Sklepie, Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania obowiązujących w nim zasad.
8. Sprzedaż Towarów odbywa się wyłącznie drogą wysyłkową, a Klient nie może przyjechać do siedziby Sprzedającego i odebrać zakupów osobiście.

II Definicje

„Dzień Roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
„Klient” – podmiot zawierający Umowę sprzedaży / nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu, który jest pełnoletnią osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
„Konto” – indywidualne konto Użytkownika zakładane, za pomocą którego możliwa jest rejestracja  w Sklepie, dokonanie Umowy sprzedaży / nabycia, jej zmiany, wglądu w historię zamówień oraz weryfikacji statusu zamówień..
„Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
„Regulamin” – niniejszy regulamin Sklepu w wersji z dnia [*].
„Sklep” – sklep internetowy, którego właścicielem jest Fit Gastro Serwis Kamil Chwesiuk i który umożliwia zakup Towarów na platformie internetowej pod adresem: http:// [*].
„Fit Gastro Serwis” / „Sprzedający” – Fit Gastro Serwis Kamil Chwesiuk działający pod adresem ul. Boenigka 9, 10-686 Olsztyn o nr nip: 7393460540 i regon: 281603338.
„Strefa dowozu”– obszar dostaw Usługi obejmuje teren wszystkich województwa ( dokładne miejscowości można sprawdzić pod adresem: http://[www.fitking.pl/strefa-dostaw]). Możliwość dostawy pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzana jest przez Sprzedającego podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. Dodatkowo w sytuacji niemożności realizacji dostawy pod podany adres, Klient jest o tym informowany.
„Towar” – produkty / zestawy posiłków znajdujące się w asortymencie i Sklepu i prezentowane na stronie internetowej Sklepu.
„Umowa sprzedaży / nabycia” – umowa sprzedaży/nabycia towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu.
„Umowa zawarta na odległość” – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu Internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. „Usługa” – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
„Użytkownik” – każdy, kto odwiedza Sklep, niezależnie od tego czy zawrze ze Sklepem Umowę sprzedaży/nabycia Towaru czy nie.
„Zamówienie” – wystosowanie przez Użytkownika oświadczenia zawarcia Umowy sprzedaży / nabycia wskazanych przez niego Towarów za pośrednictwem odpowiednich formularzy zamówienia znajdujących się na stronie internetowej Sklepu w Koncie Użytkownika (po dokonaniu rejestracji) lub bez rejestracji, poczty e-mail lub telefonicznie.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Możliwość zawierania Umów sprzedaży/nabycia Towarów w Sklepie jest Usługą, przy czym FIt Gastro Serwis jest usługodawcą, a Klient jest usługobiorcą Usługi.
Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
Sprzedający umożliwia Użytkownikowi dokonanie rejestracji w Sklepie poprzez założenie Konta Użytkownika.
Sprzedający może pozbawić Użytkownika z prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Sklepu,
dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.
Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Sprzedającego, korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego problemy techniczne mogące uniemożliwić przeglądanie strony internetowej Sklepu oraz dokonywanie w nim zakupów.
Sprzedający nie odpowiada za wystąpienie jakichkolwiek błędów w skonfigurowaniu urządzenia Użytkownika lub niepodanie przez niego danych niezbędnych do prawidłowej realizacji Usługi. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Usługi do czasu usunięcia usterki lub otrzymania wszystkich brakujących informacji od Użytkownika.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej http://[www.fitking.pl]. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.

IV Towar i jego cena

Sprzedający zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
Wszystkie ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującym prawem.
Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Użytkownika Zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
Oferty promocyjne (w tym rabaty wynikające z posiadania kodów rabatowych lub kart podarunkowych) nie łączą się ze sobą, chyba że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego kodu rabatowego/karty podarunkowej w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba że co innego wynika z treści kodu rabatowego/karty podarunkowej. Ograniczenia i zasady promocji opisane w regulaminach promocji są wiążące. Wprowadzenie do Sklepu Zamówień niezgodnych z regulaminami promocji (w tym w szczególności związane z ograniczeniami ofert promocyjnych) mogą skutkować anulowaniem zamówienia. W szczególnych przypadkach Sprzedający ma prawo do zmiany terminu zamówienia złożonej na podstawie oferty promocyjnej, jednakże zmiana taka musi być każdorazowo uzgodniona z Klientem.
Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
Do czasu spożycia wszystkie posiłki powinny być przechowywane w lodówce.
Wszystkie jednorazowe pojemniki, w których znajdują się posiłki w ramach Zamówienia, mogą być używane w kuchenkach mikrofalowych
Osoba składająca zamówienie zobowiązana jest zweryfikować wszelkie przeciwwskazania zdrowotne mogące mieć wpływ na stosowanie diety lub spożycie odpowiedniego posiłku.
Sprzedający obowiązany jest do każdorazowego wskazania na opakowaniu składników wchodzących w skład odpowiedniego posiłku z wyszczególnianiem stosownych alergenów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie zamówienia lub spożycie przez Klienta Towaru, którego składniki nie są wskazane dla ww. zamawiającego z uwagi na indywidualne predyspozycje zdrowotne.

V Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia są realizowane na terenie wszystkich województw w Polsce. Ograniczenia dostaw są opisane na stronie internetowej http://[www.fitking.pl/strefa-dostaw]. Sprzedający zastrzega sobie prawo do określenia dodatkowych płatności lub odmowy realizacji Zamówień w lokalizacjach nieobjętych Strefą dowozu. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn związanych z lokalizacją, Klient ma prawo wskazać inne miejsce dostawy. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Klient otrzyma zwrot wpłaconej kwoty na konto bankowe z którego została dokonana płatność.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Zamówienie potwierdzone jest w momencie:
Przesłania na adres e-mail Biura Obsługi Klienta: [kontakt@fitking.pl] potwierdzenia płatności z konta bankowego zawierającego szczegóły pozwalające na identyfikację Zamówienia (Imię, nazwisko, adres, zamówiony Towar);
Dokonanie płatności online przez dostawcę płatności internetowych.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do powiększenia oferty o nowe Towary. Dodanie nowych Towarów nie stanowi zmiany Regulaminu.
Zamówienie może zostać złożone przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej https://fitking.pl nie później niż na 48 godzin przed planowanym terminem dostawy Towaru. Maksymalny czas realizacji Zamówienia wynosi 3 dni robocze (bez uwzględnienia czasu dostawy). Maksymalny czas realizacji Zamówienia nie dotyczy ofert promocyjnych, dla których może być ustalony inny termin realizacji zamówień.
Powyższe terminy mogą ulegać zmianom w okresach związanych z ustawowymi dniami wolnymi lub innymi ograniczeniami. Przy czym w przypadku wprowadzenia dodatkowych ograniczeń zostaną one podane na stronie internetowej Sklepu.
W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych on-line (Tpay), aby Zamówienie zostało przekazane do realizacji musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym serwisu Tpay lub rachunku bankowym Sprzedającego). W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 15.00, w sobotę lub w niedzielę i święta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność gotówką) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu Tpay lub rachunku bankowym Sprzedającego.
W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
Klient jest informowany o statusie realizacji Zamówienia pocztą elektroniczną, jak również w zakładce „Moje Zamówienia” na Koncie Użytkownika.
Zamówienie może złożyć także Użytkownik, które nie dokona rejestracji Konta. W takim przypadku Użytkownik niezarejestrowany dokonuje zamówienia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu, a informacje o statusie realizacji Zamówienia otrzymuje drogą mailową.

VI Zawarcie umowy poprzez sklep internetowy Fit Gastro Serwis

Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Fit Gastro Serwis po przejściu całej procedury rejestracji/logowania i/lub składania Zamówienia. W Zamówieniu Użytkownik dokonuje, w szczególności: wyboru zamawianych Towarów, oznaczenia adresu dostawy, wyboru formy płatności.
Podanie danych osobowych w formularzu Zamówienia jest niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia. Użytkownik powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość wprowadzonych danych.
Warunkiem pomyślnego złożenia Zamówienia jest uzupełnienie wszystkich wymaganych pól oznaczonych gwiazdką (*) w formularzu Zamówienia oraz zaakceptowanie warunków Regulaminu.
Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.
Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
Umowa sprzedaży/nabycia Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży/nabycia Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenia Zamówienia. Do Umów sprzedaży/nabycia zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, a także inne odpowiednie akty prawne.

VII Formy płatności

Sklep akceptuje następujące formy płatności:
płatność w systemie Tpay,

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych przeznaczonych do tego prawnie podmiotów.
Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności.
Rozliczenie płatności za Towary zamówione w Sklepie odbywa się za pośrednictwem serwisu Tpay.
W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Wymogi płatności cyklicznych dla PayU:

Klient/Użytkownik zawierając umowę z firmą (XYZ) oraz wybierając określony pakiet/usługę/abonament wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za pakiet/usługę/abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w
miesiącu/kwartalnie/rocznie

Klient/Użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy

§VIII Warunki i koszty dostaw

Dokładne informacje na temat obszaru dostawy można znaleźć na stronie internetowej Sklepu w zakładce [www.fitking.pl/strefa-dostaw].
Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przez dowóz zapewniony przez Sprzedającego.
Klient składający zamówienie z adresem odbioru w Warszawie ma prawo wskazać preferowany przedział czasu dostawy w Dzień Roboczy pomiędzy godz. 1 a godz. 7, nie węższy jednak niż 2 godziny.
Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego Zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.
Koszt dostawy zostanie uwzględniony na fakturze zgodnie z informacją wyświetlającą się w podsumowaniu Zamówienia.
Klient zobowiązany jest wskazać numer telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 1-7 rano. Nieobecność Klienta w czasie dostawy zgodnie z Zamówieniem upoważnia Sprzedającego do pozostawienia Zamówienia pod wskazanym przez Klienta w Zamówieniu adresem. W takim wypadku Zamówienie uważa się za skutecznie zrealizowane. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 1-7, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości Zamówienia. W takim wypadku Zamówienie uważa się za skutecznie zrealizowane. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania jakichkolwiek innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać dostarczona przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu, kiedy przesyłka nie została przejęta przez osobę zajmującą się dowozem Zamówienia. Po przejęciu przesyłki nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.
W sytuacji, gdy wystąpią czynniki niezależne od Sprzedawcy, które utrudnia lub uniemożliwią dostawę Produktu, nie będzie możliwości dochodzenia odszkodowania lub zwrotu. Mowa tu o przypadkach np. związanych z dużymi utrudnieniami pogodowymi.
Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez osobę zajmującą się dowozem Zamówienia, Klient powinien sprawdzić w obecności w/w osoby stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z dostawcą protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i dostawcę.
IX. Odstąpienie od Umowy dostawy Towaru
Sprzedający informuje, iż na podstawie art. 38 pkt. 4, pkt. 5 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.
§IX Reklamacje

Sprzedający odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży/nabycia Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy przesłać do Sprzedającego za pośrednictwem formularza zwrotu/reklamacji w terminie 24 godzin od zrealizowania Zamówienia. Wyjątkiem są reklamacje dotyczące niezrealizowanej dostawy Zamówienia lub braki w posiłkach – w takim przypadku reklamację należy złożyć do godz. 11:00 w dniu, w którym dostawa miała zostać zrealizowana.
Pismo zwrotu/reklamacji należy wydrukować i przesłać mailowo lub pocztą tradycyjną.
Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sprzedającego reklamowanego Towaru.
Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z Umową sprzedaży/nabycia, a w szczególności w przypadku stwierdzenia:
wad Towaru;
uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie dostawy, przy czym, w razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, zaleca się, aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody, gdzie dokładnie opisze wadę Towaru;
niezgodności Towaru z Towarem zawartym w zamówieniu.
Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.
Sprzedający weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo Klienta o decyzji. W przypadku uznania reklamacji, Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sprzedający zwróci Klientowi równowartość ceny Towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy w terminie 14 dni od przesłania informacji mailowej o uznaniu reklamacji. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony Towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
W przypadku przekroczenia terminów do zgłoszenia reklamacji określonych w ust. 2, reklamacja nie będzie rozpatrywana. O przyczynie nierozpatrzenia reklamacji Sprzedający niezwłocznie powiadomi Klienta.

§X Prawa konsumenta
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.

§XI Ochrona danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w szczególności w celu weryfikacji płatności, uwag Klienta oraz utrzymywanie korespondencji e-mail, dokonywania zmian w zamówieniu, dostawach, kontaktu z Klientem, rozliczenia Zamówień oraz informowania o ewentualnych zmianach w Zamówieniu, informowania o nagłych opóźnieniach w dostawie, zmianach czy przerwach w pracy Sklepu oraz do kontaktu w razie trudności z dostawą Zamówienia.
Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania Zamówienia.
Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sprzedającego znajdują się w Polityce prywatności zamieszczonej pod adresem: [http://fitking.pl/polityka-prywatnosci/].

§XII Prawa autorskie

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do strony internetowej Sklepu jako całości oraz jej poszczególnych elementów, w tym grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Sprzedającego lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana stronie internetowej Sklepu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
Stronę internetową Sklepu należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Klient nie ma prawa kopiować strony internetowej Sklepi, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Klient zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy strony internetowej Sklepu, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
Znaki handlowe Sprzedającego oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§XIII Wymagania techniczne korzystania ze sklepu

Aby zapoznać się z ofertą Sklepu i dokonywać w nim zakupów za pośrednictwem Internetu (zawierać Umowy sprzedaży/nabycia ze Sprzedającym), Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym spełniającym następujące wymagania techniczne: komputer z internetową przeglądarką WWW obsługującą technologie cookies oraz JavaScript i Flash oraz dostęp do poczty elektronicznej.
W celu korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
Do szczególnych zagrożeń związanych z przeglądaniem strony internetowej Sklepu i dokonywaniem w nim zakupów należy korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Sklepu bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera WWW. Ponadto przeglądanie strony internetowej Sklepu wymaga udostępnienia przez Użytkownika podstawowych informacji o komputerze Użytkownika takich jak: adres IP, domena, adres poprzednio odwiedzanej strony internetowej (strony, z której połączono się ze Sklepem wybierając odpowiedni odsyłacz), używana przeglądarka oraz system operacyjny itp.

§XIV Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży/nabycia Towarów przed dokonaniem zmian.
Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówienia. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.
Wszystkie nazwy handlowe i nazwy Towarów są znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy prawa polskiego.

Fit Gastro Serwis Kamil Chwesiuk
Olsztyn, 01 lipiec 2023 r.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

LISTA ALERGENÓW:

1. Zboża zawierające gluten.
2. Skorupiaki i produkty pochodne.
3. Jaja i produkty pochodne.
4. Ryby i produkty pochodne.
5. Orzeszki ziemne ( arachidowe) i produkty pochodne.
6. Soja i produkty pochodne.
7. Mleko i produkty pochodne.
8. Orzechy.
9. Seler i produkty pochodne.
10. Gorczyca i produkty pochodne.
11. Nasiona sezamu i produkty pochodne.
12. Dwutlenek siarki i siarczyny.
13. Łubin i produkty pochodne.
14. Mięczaki i produkty pochodne.

Zgłoś problem

Zły adres email

Zaznacz dział

Wprowadź treść

Zaakceptuj regulamin